Make your own free website on Tripod.com

 

เทคนิคการเลือกซื้ออาหาร

 

การเลือกเนื้อสัตว์สด

การเลือกซื้อไข่

การเลือกซื้อผัก มีหลักเกณฑ์ในการเลือกซื้อดังนี้

การประกอบอาหารประเภทเนื้อสัตว

วิธีทำให้เนื้อเปื่อยเร็ว

การเลือกซื้ออาหารกระป๋อง