Make your own free website on Tripod.com

 

เกี่ยวกับพวกเรา

          พวกเราคือกลุ่มนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รวมกลุ่มกันเพื่อสร้างสื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนโดยทางกลุ่มเรามีความเห็นว่าการจะส่งเสริมสุขภาพในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันจะทำให้ดึงดูดความสนใจจากประชาชนทั่วไปได้ง่าย จึงทำการสำรวจหาข้อมูลพบว่าชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่นั้นมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น อาหาร ยา เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มต่าง ๆ เป็นต้น แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ทราบถึงวิธีการเลือกซื้อสิ่งของเครื่องใช้พร้อมทั้งได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเหล่านั้นไม่เพียงพอที่จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง
เวบไซต์ Shop for health ของเรา ได้เกิดขึ้นเพื่อแนะแนวทางการเลือกซื้อและเลือกใช้สินค้าต่าง ๆ โดยได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าต่าง ๆ แบ่งเป็น 5 ประเภทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่มากที่สุด คือ 1. เสื้อผ้า 2. อาหาร 3. เฟอร์นิเจอร์ 4. ยา และ 5. อุปกรณ์กีฬา ซึ่งรายละเอียดสามารถอ่านได้ภายในเวบไซต์ นอกจากนี้ เวบไซต์ของเรายังนำเสนอเกร็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อให้ผู้เข้าชมเวบไซต์ได้นำไปประยุกต์ใช้ส่งเสริมสุขภาพของตนเองและบุคคลใกล้เคียงได้ หากผู้เข้าชมท่านใดมีความประสงค์อยากแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น สารประโยชน์ หรือต้องการข้อมูลทางสุขภาพอื่น ๆ สามารถส่งเข้ามาสอบถามและแลกเปลี่ยนกับเราได้ โดยผ่านทางเวบบอร์ดของเรา หรือถ้าต้องการติดต่อกับพวกเรา สามารถส่ง e-mail มาได้ที่ shop4health@hotmail.com

ขอขอบคุณ เวบไซต์ ดังต่อไปนี้
www.samunpai.com
www.gaitong.com
www.jogandjoy.com
http://club.kmitnb.ac.th/bicycle/
www.springmatemattress.com
www.gpo.or.th
http://women.mweb.co.th
www.google.co.th

ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพให้กับพวกเรา นอกจากนี้ขอขอบพระคุณคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้ทำสื่อนี้ รวมทั้ง อ.ทพ.เฉลิมพงษ์ ชิตไทสง อาจารย์ที่ปรึกษา ที่คอยให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการผลิตสื่อ หากมีความผิดพลาดประการใด ต้องขออภัย ไว้ ณ ที่นี้ด้วย


คณะผู้จัดทำ
นทพ.อาิริียะ อาษากิจ
นทพ.ก้องเกียรติ มาลี
นทพ.พจนันท์ เกื้อหนุน
นทพ.พัดชา อังสุโชติเมธี
นทพ.พันดุล สุภาสัย
นทพ.พิพัฒน์ วิรุฬห์รัตนากร
นทพ.พิมพาภรณ์ แซ่หว่าง
นทพ.พีรจิตต์ สุขวัฒน์
นทพ.ภูริชญ์ วัฒนศัพท์
นทพ.อารีย์ อาษากิจ